Spaning, problem och lösningar

I maj 2018 gick Torshälla GK med i Golfförbundets stora utvecklingsarbete mot en mer jämställd golf; Vision 50/50.

Vi är en av ca 100 klubbar i landet som hittills gått med i utvecklingsarbetet. Vi har nu gått i mål som en av ca 30 klubbar som fått diplom/ certifierade med det webbaserade utbildningsprogrammet ett program i tre ronder. Det är nu det praktiska arbetet startar med att inplantera det vi tagit del och lärt oss under resans gång.

Torshälla Golfklubb måste utvecklas i takt med samhället för att behålla och rekrytera nya medlemmar. Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.

För idrotten och golfen i synnerhet är det idag en av de största och viktigaste utmaningarna. Det här arbetet kommer att fortsätta över tid och ständigt vara aktuellt för att kunna avspegla sig i vår verksamhet och utveckling.

Utbildningen har bestått av tre ronder med ett antal hål i varje och nedan följer en kort sammanfattning.

Vi valde att dela in arbetet i fyra arenor: Styrelserummet, Golfbanan, Anläggningen och Anställda.

Rond 1

I rond 1 fick vi grundligt sätta oss in i ämnet jämställdhet och golf, med hjälp av ett digert material av filmer, forskningsrön, intervjuer, föreläsningar mm som golfförbundet tagit fram.

Ronden var verkligen en ögonöppnare på den som likt mig själv tidigare inte riktigt förstått vitsen med jämställdhetsarbete inom golfen… Skulle det verkligen behövas!?

Nu är också jag övertygad om att förändring är nödvändig för att kvinnor ska trivas med, och vilja fortsätta med sin idrott, i samma utsträckning som männen. Golf är av tradition en sport för män, skapad av män. Det visar sig i alltifrån banornas längd och hur de utformas, till värderingar, jargong och attityder.

Rond 2  

Där har vi spanat på och även försökt jämställdhetsskatta vår egen klubb.  Utifrån det har vi formulerat ett antal problem som vi ser hindrar arbetet för en jämställd klubb och att alla medlemmar känner sig inkluderade.

Exempel på problem som vi spanat fram, och lite om hur vi ser på hur de kan lösas:

I styrelserummet: för att ge tyngd och kraft åt jämställdhetsarbetet i klubben måste hela styrelsen vara involverad i utvecklingsarbetet. Den måste långsiktigt bestå av minst 35-40 % kvinnliga deltagare.

På golfbanan:

banan är för lång, från tee 4 i förhållanden till hur långt kvinnor slår i genomsnitt. Det i kombination med att banan ofta är hårt belastad gör att många kvinnor stressas av män som inte anser att kvinnliga spelare håller speltempot. Vi tror att med en kortare bana från tee 4, kan vi få fler – både kvinnor och män- att vilja slå därifrån. Det skulle öka golfupplevelsen för många, samtidigt som speltempot höjs.

På anläggningen:

Vi ser i våra årliga enkäter och i samtal, klagomål från gäster och medlemmar, främst kvinnliga, om att toaletterna på banan är ofräscha. Här måste det till en ändring för att inte kvinnor ska få en sämre upplevelse av sitt golfspel.

De anställda:

Vår personal på banan liksom vår bankommitté består till 100 procent av män. Med kvinnor blir det lättare att prioritera alla delar av banan. Ambitionen är att vi så snart det går ska rekrytera minst en kvinna till kommittén och vid nyanställning av banpersonal ska kvinnor prioriteras om övriga kriterier är jämförbara.

Rond 3

Handlar om att sätta upp mål för förändringsarbetet, också en plan för hur vi når målen.

Små steg leder till stor förändring, nya insikter i rond 1 och 2 i form av spaningar och kunskap har lett till saker som måste förändras. Samtidigt har vi insett att det kan leda till motstånd från vissa. En förändringsprocess kan möta många former av motstånd, särskilt när det kommer till omfördelning av inflytande och resurser, ex är detta nödvändigt, genustjafs etc. Förändring kan skapa oro, förnekelse eller olika tysta protester.

Syftet med jämställhetsarbetet är inte att göra tillfälliga åtgärder utan att inleda en långsiktig utveckling. En långsiktighet, tålamod och att allt ska höra ihop i en långsiktig förändringsprocess.

Bifogat här finns den handlingsplan som styrelsen står bakom och är resultatet av det arbete vi påbörjat och kontinuerligt ska utvärdera och förändra.

För att nå handlingsplanen loggar du in under medlemslogin och 50/50

Visst vill du vara med på den resan, ta i så fall kontakt med mig Tuula Bergstedt som är och varit förändringsledare på klubben tuula.bergstedt@eskilstuna.se

Här kan du läsa mer om arbetet: https://www.ekuriren.se/sport/torshalla-prisas-for-jamstalldhetssatsning-sm5299930.aspx

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Abacus demo dag 2021-05-10
Juniorträningen inställd 2021-05-05
Nya Bokningsregler 2021-04-17
Handlingar till vårmötet 2021 2021-04-14
Footjoy skodag 2021-04-13